FOTBALOVÝ ODDÍL ROVENSKO

Oficiální stránky fotbalového klubu

FC ROVENSKO z.s.

www.fcrovensko.sklub.cz

                                                                                                                                                                                                                    

 

FC Rovensko

11. kolo, So 26.10 14:30

Sokol Malá Morava0
FC Rovensko3

TJ Postřelmov B

10. kolo, So 19.10 14:30

FC Rovensko2
TJ Postřelmov B1

FC Rovensko

9. kolo, Ne 13.10 15:00

TJ Libina B5
FC Rovensko0

FC Rovensko

8. kolo, So 05.10 12:45

SK Bludov B2
FC Rovensko4

TJ Libina B

7. kolo, So 28.09 15:30

FC Rovensko3
TJ Libina B1

SK Bludov B

6. kolo, So 21.09 15:30

FC Rovensko3
SK Bludov B2PP

FC Rovensko

5. kolo, So 14.09 16:00

TJ Sokol Brníčko1
FC Rovensko3

 TJ Jiskra Oskava

4. kolo, So 07.09 16:00

FC Rovensko3
TJ Jiskra Oskava4

FC Rovensko

3. kolo, So 31.08 16:00

FK Hanušovice5
FC Rovensko1

Sokol Malá Morava

2. kolo, So 24.08 16:30

FC Rovensko3
Sokol Malá Morava1

FK Hanušovice

12. kolo, So 04.04 15:30

FC Rovensko
FK Hanušovice

FC Rovensko

13. kolo, So 11.04 15:30

TJ Jiskra Oskava
FC Rovensko

TJ Sokol Brníčko

14. kolo, So 18.04 15:30

FC Rovensko
TJ Sokol Brníčko

Zápis ze členské schůze

Zápis ze členské schůze

Zápis z volební členské schůze spolku FC ROVENSKO z.s. konané dne 25.1.2020 v 16.30 hodin v Hospodě na křižovatce v Rovensku

 

Schůze se zúčastnilo 7 členů VV FC Rovensko

Dle prezenční listiny bylo přítomno 42 členů z 83 řádně pozvaných s právem hlasovacím a 3 hosté  bez možnosti hlasovat. 

 

 

 1. Jednání zahájil předseda klubu, pověřen vedením volební členské schůze, přivítáním členů a konstatováním, že dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů spolku s právem hlasovacím a tudíž členská schůze FC Rovensko z.s. je v počtu 42 přítomných  usnášeníschopná.

 

 1. Členská schůze proběhla v souladu s navrženým programem:

 

 1. Zahájení, kontrola prezentace a usnášeníschopnosti
 2. Schválení programu schůze
 3. Zpráva o činnosti výkonného výboru
 4. Zhodnocení sezony 2018/19 a podzimu 2019/20
 5. Zpráva o činnosti spolku
 6. Finanční zpráva
 7. Kontrolní zpráva
 8. Technická zpráva
 9. Volba volební komise

   10) Volby orgánů spolku

   11) Schválení rozpočtu na rok 2020

   12) Zpráva o dotacích a sponzorech 2019, 2020

   13) Členské příspěvky 2020

   14) Činnost spolku 2020

   15) Schválení usnesení

   16) Závěr

 

Diskuze byla navržena zvlášť po každém bodě v čase 5 minut.

Program členské schůze byl schválen s výsledkem:

Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se – 0

 

 

 

 1. Zprávu o činnosti VV přednesl předsedající. Ve zprávě seznámil přítomné ve stručnosti s prací VV za rok 2019.

Zpráva byla schválena s výsledkem:

Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se – 0

V diskuzi se přihlásil p. Vladimír Vepřek a přednesl návrh na ocenění předsedy spolku Martina Janů za dlouholetou práci.

Tento návrh byl poté členskou schůzí schválen.

Pro – 41, Proti – 0, Zdržel se – 1

 

 1. Zhodnocení sezony družstva mužů ve stručnosti provedl Martin Janů. Za mládež hodnocení přednesl Petr Matějíček. Přítomné seznámili s umístěním družstev v již skončené sezoně 2018/19, zároveň zhodnotili podzimní část nové sezony 2019/20. Na závěr Martin Janů přítomné seznámil se situací v družstvu fotbalové školičky, kde se dlouhodobě nedaří sehnat trenéra a proto bude situace řešena dále VV.

 

 1. Dalším bodem jednání byla zpráva o činnosti spolku v roce 2019, ve které předsedající shrnul proběhnuvší akce, kdy tyto  byly  hodnoceny kladně bez jakýchkoliv problémů.

 

 1. V tomto bodě vystoupil a zprávu o hospodaření za uplynulý rok přednesl hospodář klubu Marek Pelikán. Ve zprávě přítomné seznámil s příjmy a výdaji spolku a závěrem své zprávy konstatoval, že VV dodržel vyrovnaný rozpočet a rok 2019 zakončil v kladných číslech.

Finanční zpráva byla schválena s výsledkem:

Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se – 0

 

7. Kontrolní zprávu revizní komise přednesl její člen p. Jan Řihánek. Přítomné seznámil s kontrolou hospodaření spolku, při které nebyly shledány žádné nedostatky.

Kontrolní a revizní zpráva byla schválena s výsledkem:

Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se - 0

 

     8. Technickou zprávu přednesl přítomným člen VV Jan Balcárek.    Seznámil přítomné s provedenými akcemi a pracemi v areálu hřiště. Z chystaných akcí přednesl nutnost zbudování sociálního zařízení u stánku s občerstvením.  Závěrem poděkoval fanouškům za pomoc při brigádách a chodu klubu.

 

      9. Dalším bodem jednání byla volba volební komise. Navržení kandidáti -  předseda Jan Šváb a členové Evžen Fojt a Pavel Pelikán  byli členskou schůzí schváleni.

          Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se – 0

          Poté předseda komise navrhl, z důvodů žádného protikandidáta do volených orgánů, volbu veřejným hlasováním. Tento návrh byl členskou schůze schválen.

          Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se – 0

       

    10. Předsedající zahájil volby do orgánů spolku.

          a) volba předsedy – navržen Martin Janů a schválen.

          Pro – 41, Proti – 0, Zdržel se – 1

b) volba členů výkonného výboru – navrženi Marek Pelikán – 41      

hlasů, Petr Matějíček – 41 hlasů, Jan Balcárek – 41 hlasů, Jiří ,        Drexler – 41 hlasů, Jan Řihánek – 41 hlasů, Surý Radek – 41 hlasů – všichni členové VV byli schváleni.

c) volba členů kontrolní komise – navrženi Ladislav Jedelský – 41 hlasů, Aleš Nedoma – 41 hlasů, Jindřich Vágner – 41 hlasů – všichni členové kontrolní komise vyli schváleni.

          Předseda volební komise poté doporučil výsledky voleb ke

          schválení členskou schůzí.

          Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se - 0

 

   11. Návrh rozpočtu na rok 2020 – Návrh byl členům přednesen ústy  předsedajícího Martina Janů, který podal výklad k jednotlivým položkám rozpočtu. Protože nikdo ze členů neměl pozměňovací či jiný návrh, bylo provedeno veřejné hlasování a rozpočet byl schválen s výsledkem:

Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se – 0

 

   12. Dotace a finanční příspěvky – v tomto bodě seznámil přítomné předseda klubu s žádostmi o dotace a příspěvky v roce 2019. Žádosti o dotace byly podány na Olomoucký kraj a to: Podpora celoroční sportovní činnosti, Podpora činnosti mládeže, Podpora sportovní akce, dále na ČUS – provoz a údržba a MŠMT – podpora sportu. Příspěvky jsme obdrželi od Obce Rovensko – Dotace na činnost a technickou pomoc – sečení hřiště a dalších sponzorů.

Předseda poděkoval všem sponzorům, kteří se podílejí na celoročním chodu spolku nebo na jednotlivých akcích.

 

V další části zprávy předseda přečetl možnosti žádostí o dotace v roce 2020. Nejvíce žádostí bude směřováno na Olomoucký kraj, kde budeme žádat o 3 dotační programy. Další dotace je možné získat z ČUS A MŠMT. Nedílnou součásti rozpočtu bude dotace od Obce Rovensko.

 

   13. Výkonný výbor předložil členům návrh výše členských příspěvků na rok 2020 a to Muži hráči – 700,- Kč, mládež hráči – 500,- Kč, člen spolku – 200,- Kč. Platbu příspěvku lze provádět v hotovosti u hospodáře spolku nebo u jednotlivých trenérů a to do 29.2.2020   Nikdo z přítomných nevznesl protinávrh a tak bylo provedeno hlasování s výsledkem:

Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se -  0

 

   14. Předsedající seznámil členy s plánovanými akcemi na rok 2020. Turnaj starší a mladší přípravky – Tábor mládeže – Podzimní soustředění mládeže – Vybudování sociálního zařízení u stánku s občerstvením.  O návrhu plánu činnosti nechal předsedající schůze hlasovat s výsledkem:

Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se - 0

 

 15. Schválení usnesení členské schůze – předseda přednesl návrh   usnesení členské schůze ze dne 25.1.2020 a vyzval přítomné k případnému doplnění. Nikdo z přítomných nevznesl jakýkoliv návrh a tak předsedající nechal hlasovat o schválení usnesení a to s výsledkem:

Pro – 42, Proti – 0, Zdržel se – 0

 

Usnesení, prezenční listina, protokol o volbách a ustavující dokumenty jsou přílohy k zápisu volební členské schůze.

 

 16. Posledním bodem byl závěr, který provedl předsedající  konstatováním, že všechny body schváleného programu jednání členské schůze, byly řádně vyčerpány. Poděkoval přítomným členům za účast a schůzi ukončil v 19.02 hodin

 

V Rovensku 25.1.2020

 

Zapsal: Jiří Drexler                         Zápis ověřil: Petr Matějíček

 

                            Předseda: Martin Janů

Diskuze

IK TRUHLÁŘSTVÍ - Stanislav Klimeš
Olomoucký kraj
Tírna - Martin Vepřek
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sportcom Pro-idea - tvorba www stránek Obec Rovensko Fortis

Počet návštěv: 38158
Posledních 30 dnů: 388 | Posledních 7 dnů: 146 | Poslední den: 14

© 2020 FOTBALOVÝ ODDÍL ROVENSKO | Všechna práva vyhrazena | parezovachaloupka@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne